Algemene voorwaarden

 1. Bouwdepot.be is een webshop, gespecialiseerd in het verkopen van Bouwmaterialen en toebehoren.
 2. Bouwdepot.be (hieronder vermeld als 'de ondernemer') betreft een CVBA met ondernemingsnummer 0670.770.143.
 3. Contactgegevens:
  • Adres: Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas
  • Tel: 03 780 17 05
  • Fax: 03 401 71 05
  • Mail: contact@bouwdepot.be
 4. Gedragscodes:
  • De ondernemer onderschrijft de BeCommerce gedragscode. Een kopie hiervan kan de consument verkrijgen via volgende link: Gedragscode BeCommerce
 5. Conformiteit en garantie:
  • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  • De ondernemer biedt beperkte bijstand na de verkoop aan. De ondernemer gaan er van uit dat de consument weet hoe de aangekochte producten verwerkt of gebruikt moeten worden. Bijstand wordt enkel verleend op eventuele vragen of opmerkingen betreffende de status van de aangekochte producten.
  • De wettelijke minimum garantieperiodes zijn van toepassing.
  • Preventie namaak: De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.
 6. Prijzen:
  • De verkoopprijzen van de producten gepubliceerd op de webwinkel van de ondernemer (www.bouwdepot.be) zijn altijd inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. BTW en eventuele andere taksen die van toepassing zijn, zijn altijd ten laste van de consument.
  • De verkoopprijzen van de producten kunnen op ieder ogenblik wijzigen net als promotionele acties.
  • Herbruikbare verpakkingsmaterialen zoals waarborgpaletten, kratten, bakken enz., vallen ten laste van de consument en worden gefactureerd zonder BTW. Bij het hiervan tijdig terug inleveren door de consument, uiterlijk 3 maanden na levering, en in goede staat, wordt de waarborg integraal gecrediteerd en terugbetaald binnen de 5 werkdagen.
  • Al de prijsaanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, zolang er geen volledige wilsovereenkomst is bereikt.
  • De verkoper behoudt zich het recht om aankopen te ontbinden op grond van ernstige fouten in de prijs van de aangeboden goederen.
  • In geval de koper een volumekorting of commerciële bestelkorting heeft verkregen, vervalt de korting bij gedeeltelijke retour van de producten of bestelling.
 7. Levering:
  • De leveringsprijs wordt berekend na het ingeven van het door de consument gekozen leveringsadres. De leveringsprijs wordt bepaald aan de hand van de samenstelling van het winkelmandje, de mogelijke verzendmethodes en eventueel de fysieke afstand tussen het leveringsadres en het magazijn waar de goederen zich bevinden. Automatisch wordt de goedkoopst mogelijke verzendmethode en bijhorende kost gehanteerd.
  • De ondernemer streeft er naar de bestelling van de consument zo snel mogelijk op het door de consument opgegeven adres te leveren of indien de consument komt ophalen, de bestelling zo snel mogelijk klaar te zetten. De leveringstermijnen vermeld bij de artikelen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven, indicatief en zijn nooit bindend.
  • Indien er sprake is van een langere levertijd, wordt de consument z.s.m op de hoogte gesteld van de verwachte levertijd dewelke ook enkel bij wijze van inlichting wordt opgegeven, indicatief en nooit bindend. Wanneer de levering ten gevolge van overmacht (zoals bv. oorlog, epidemieën pandemie, staking, oproer, overstromingen, weerverlet, uitval van machines en/of gereedschappen, ziekte en schaarste aan grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen) tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding. Ook elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor het voor de verkoper redelijkerwijze onmogelijk, veel moeilijker of duurder is om op een normale manier tijdig te leveren, zal de leveringstermijn verlengen zonder dat dit recht kan geven op enige schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt. Iedere wijziging in de uitvoering aan de bestelling op verzoek van de koper, verlengt na aanvaarding door de verkoper, de leveringstermijn. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen nemen slechts een aanvang na schriftelijk bevestiging van de betaling van de bestelling. De levering dient uiterlijk binnen de 30 dagen te gebeuren, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn. Indien de levering binnen deze periode niet kan gebeuren, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld en heeft deze laatste het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen.
  • Alle goederen worden, vanaf vertrek bij de ondernemer, vervoerd en geleverd op risico van de consument, welke ook de wijze van transport is. De leveringen gebeuren op voor zwaar transport berijdbare wegen. Goederen worden gelost naast de vrachtwagen op de begane grond, en niet binnengedragen. Indien er bijkomend kraanwerk in de hoogte of diepte uitgevoerd dient te worden, zijn hieraan extra kosten verbonden. Deze extra kosten kunnen vooraf schriftelijk opgevraagd worden en zijn provisoir het vermoedelijk aantal werkuren. Het uiteindelijke aantal gepresteerde uren en de daaraan verbonden kosten worden hierbij automatisch aanvaard door de klant. De vervoerder is niet verantwoordelijk voor beschadiging van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, deksel, enz., wanneer hij op verzoek de materialen op moeilijk te bereiken plaatsen aflevert
  • De leverplaats dient veilig en vlot bereikbaar te zijn voor vrachtwagens. De consument dient verder te beschikken over alle vereiste vergunningen alsook voor de vereiste signalisatie te zorgen bij de levering (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het afzetten van de straat, openbare parkeerplaatsen, het voetpad of en deel ervan). Leveringen in of waarbij door zones of stadsdelen dient te worden gereden dewelke onder een bijzondere plaatselijke regelgeving vallen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, Lage Emissie Zones “LEZ”, autovrije zones tijdens markten, beperkingen op MTM op tijdstippen waarbij alsnog gevraagd wordt te leveren) kunnen onderhevig zijn aan door Bouwdepot opgelegde bijkomende voorwaarden voor het uitvoeren ervan. Bouwdepot kan in deze gevallen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele laattijdige leveringen. De consument gaat uitdrukkelijk akkoord met het op zich nemen van de gebeurlijke meerkosten die dit met zich meebrengt.
  • In geval levering op het door de klant gevraagde leveringsadres, om welke reden dan ook, niet mogelijk is door de transportdiensten van de verkoper, heeft de verkoper het recht de bestelling te weigeren.
  • Bij aankoop van een nieuw toestel kan de consument, indien gewenst, gratis zijn oude toestel inleveren op één van de afhaaldepots m.u.v. afhaaldepot Hoboken en dit op voorwaarde dat het terug te nemen toestel een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen. De consument kan deze inlevering aanmelden bij het plaatsen van zijn bestelling via het tekstveld “Opmerkingen toevoegen aan je bestelling”. Indien je gebruik wenst te maken van onze transportdiensten voor het terug sturen van je oude toestel kan je contact opnemen met de klantendienst voor de mogelijkheden.
 8. Herroeping:
  • De consument kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen de verkoop ontbinden door de goederen terug te sturen of terug te brengen.
   • Retours worden hierbij enkel aanvaard indien het product nog in de onbeschadigde originele verpakking zit.
   • Retourkosten zijn steeds ten laste van de consument, ook indien de ondernemer gratis verzending heeft toegestaan.
    • Bij herroeping is de ondernemer gehouden tot het terugstorten van de aankoopsom + betaalde verzendkosten aan de consument.
    • Het terugbetalen van de betaalde verzendkosten beperkt zich tot de normale kosten van verzending. Indien de consument opteerde voor een extra snelle levering zal de terugbetaling van verzendkosten zich maar beperken tot het bedrag van een gewone levering.
   • Voor het terug sturen van goederen kan de consument beroep doen op de transportmodaliteiten van de ondernemer. De transportkost zal hierbij maximaal gelijk zijn aan de totaal betaalde verzendkost bij de bestelling van de goederen met uitzondering in geval van gratis verzending.
   • Goederen worden enkel opgehaald op het leveringsadres gehanteerd bij de bestelling.
   • Goederen dienen binnen de 12 dagen na herroeping ingeleverd of terug gestuurd te worden.
  • Terugzendingen van goederen moeten steeds schriftelijk gesteld worden door middel van bijvoorbeeld het herroepingsformulier. De goederen worden binnen 14 dagen na ontvangst herroeping terugbetaald, met eventuele uitstel tot de goederen ontvangen zijn.
  • Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht van toepassing (zoals gespecifieerd in art. VI.53 of VI.58 WER) voor producten:
   • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
   • die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden
   • die snel kunnen bederven of verouderen
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  • Als de consument gebruik wenst te maken van de transportdiensten van de ondernemer voor het terug zenden van goederen dan zijn de maximale te betalen transportkosten voor een
   • Bpost pakketzending: €8 (BE) / €12 (NL) incl .btw per pakket tot 30kg
   • Collizending: 65€ (BE) / €103 (NL) incl. btw per zending
   • Palletzending: €90 (BE) / €120 (NL) incl. btw per pallet (max. afmetingen pallet L120xB100xH220cm – max. gewicht 1.000kg)
   • Camion levering (zijnde zendingen die niet met een transpallet uitgevoerd kunnen worden door omvang en/of gewicht): €25 + (afstand in kilometers tussen retourmagazijn van de goederen en ophaaladres consument) x 3,5€ incl. btw
 9. Aanvaarding:
  • In geval van levering worden alle goederen verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 14 dagen na levering. Bij gebrek aan schriftelijk bezwaar of klacht binnen 14 dagen volgend op de levering, worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering. In geval van afhaling worden alle niet verpakte goederen aanvaard op moment van afhaling. Visuele beschadigingen van omverpakkingen dienen op moment van afhaling te worden gemeld. Zowel bij levering als afhaling dienen verpakte producten door de consument binnen 14 dagen te worden gecontroleerd op conformiteit zodat de consument, zo nodig, tijdig de verpakking dient open te maken en de verpakking op zich nooit reden kan zijn tot het beweerd verborgen zijn van gebreken. De ondernemer staat enkel in voor verborgen gebreken wanneer hij daarvan kennis had; die kennis wordt niet vermoed, zij moet door de consument afnemer bewezen worden. Eventuele kleurafwijkingen kunnen nooit beschouwd worden als verborgen gebreken.
  • Kleurafwijkingen en maatafwijkingen op gevelstenen, vloeren en betonblokken zijn mogelijk.  Dit volgens de normen van de leverende Belgische of buitenlandse fabriek. Indien men een egale kleurschakering wenst te bekomen over de totaliteit van het bouwwerk is de aankoop van alle stenen/de volledig vloer in eenmaal en het vermengen uit diverse pakketten een absolute vereiste. Bij gebrek hiervan kan de ondernemer nooit aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen.
 10. Klachtenbehandeling:
  • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Wanneer een consument een geschil heeft met de ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce. (www.becommerce.be)
 11. Geschillen:
  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
  • Voor alle betwistingen voortvloeiende uit de levering van materialen, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent en het vredegerecht van het gerechtelijk kanton Gent bevoegd.
  • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce.
   • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
   • De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.
   • Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
   • BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
   • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
   • Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 12. De consument ontvangt de algemene voorwaarden van de ondernemer en een samenvatting van zijn bestelling in de bevestigingse-mail.

Download de algemene voorwaarden in PDFInstalleer Adobe PDF lezer Download Adobe PDF readerBEKIJK HIER ONZE KORTE INFO VIDEO'S